دانلود مقاله هوش هیجانی

دانلود مقاله هوش هیجانی

 

مشخصات این فایل
عنوان: هوش هیجانی
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 66

این مقاله درمورد هوش هیجانی می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله هوش هیجانی می خوانید :

هوش هيجاني بار – آن:
اين ابزار 90 سوالي است و 15 مقياس حل مساله خوشبختي استقلال تحمل فشار رواني خود شكوفايي  خود آگاهي هيجاني واقع گرايي روابط بين فردي خوش بيني عزت نفس كنترل تكاتش انعطاف پذيري مسئوليت پذيري همدلي و خود ابزار را مي سنجد.
آزمون هاي هوش هيجاني بار – آن در سال 1980 با طرح سوال كه چرا بعضي مردم نسبت به بعضي ديگر در زندگي موفق ترند آغاز گرديد در اين سال مولف و مفهوم تعريف و اندازه اي  از هوش غير شناختي ارائه نمود استراتژي و جهت ساختن آزمون شامل چهار مرحله اصلي است:
1-    طبقه بندي متغير هاي مختلف و تشخيص اين متغير ها تحت چه واژه هاي كليدي قرار مي گيرند جهت تعيين عملكرد موثر و موفق و همچنين سلامت هيجاني مثبت بدست آمده است.
2-     تعريف عملياتي اين عوامل
3-    ساختن طراحي از پرسشنامه جهت آزمون اين عوامل.
4-     تفسير نتايج و به كار گيري آنها براي دسترسي به پايايي ساختارهاي عاملي و روايي  آزمون تحليل عاملي است سوالات : سوالاتي كه همبستگي بالايي و معنا داراي نسبت بهم داشته اند مربوط به يك مفهوم و در يك مقياس در نظر گرفته شده اند و سوالات داراي همبستگي پايين مفاهيم ديگري را ب دنبال نمودند.
شيوه نمره گذاري:
از آنجا كه گزينه بر روي يك طيف 5 درجه اي ليكرت تنظيم شده است نمره گذاري از5 به 1 (كاملاً موافقم 5 و كاملا مخالفم 1 ) و در بعضي از سوالات با محتواي منفي يا معكوس از 1 به 5 (كاملا موافقم1 و كاملا مخالفم 5)انجام مي شود نمره كل آزمون برابر با انجام نمرات 15 است.
كسب امتياز بيشتر در اين آزمون نشانگر موفقيت برتر فرد در مقياس  مورد نظر يا در كل آزمون و بر عكس مي باشد.
روشهاي آماري:
1-    آمار توصيفي: رسم نمودارهاي مربوط به فراواني هاي با شاخص هاي مركزي اوليه(ميانه،ميانگين،مد) و شاخص هاي پراكندگي (انحراف معيار و واريانس) براي ميزان هوش هيجاني و محاسبه داده ها.0
2-    آمار استنباطي: با توجه با فرضيه هاي تدوين شده براي مقايسه بين متغيرها از آزمون T براي گروه هاي مستقل استفاده شده است.
هوش آر- بي كتل مقياس 3- فرم  A  ، B
اين آزمون تفاوت هاي عميق و ظريف آزمودنیها را مشخص مي كند كه هر فرم از چهار آزمون فرعي بشرح زير درست شده است .
1-    سري هاي كه تعداد سوال 13 و وقت 3 دقدقه است .
2-    طبقه بند يها از14 سوال است و و قت 4 دقيقه است.
3-    ماتريس ها 13 سوال است و و قت 3 دقيقه است.
4-    شرايط 8 سوال است و و قت 4 دقيقه است.
و سوالات بترتيب درجه دشواري تنظيم شده است.
روش اجرا:
از فر A كتل استفاده مي كنيم .پس ازآماده نمودن شرايط اجرا آزمون و مصاحبه مشاوره اي با دانشجویان به او مي گوئيم : در اين آزمون 4 نوع سوال ارايه شده و در آغاز هر يك از آزمونهاي فرعي تعدادي سوال نمونه ارايه مي شود تا هم شما را با شيوه پاسخ گويي آشنا كند و هم عاداتي كه از پاسخگويي مرحله قبلي كسب كرده ايد فراموش كنيد در ضمن در آخر هر آزمونفرعي تعداد سوال و دشوار وجود دارد كه كمتر كسي مي تواند در زمان تعيين شده به آنها پاسخ دهد در اين آزمون بابت جوابهاي غلط نمره اي كسر نمي گردد.براي تهيه پاسخ نامه از 3 روش مي توان استفاده كرد.
الف – براي هر آزموني از ي دفترچه استفاده مي كنيم  از هر سري يعني از هر 4  آْزمون فرعي كپي تهيه كرديم با پاسخنامه كه 8 صفحه بود با اعلام زمان و زمان گيري در اختيار آنها قرار داده ايم كه براي پاسخ دادن كه هر كدام از سوال5 مربع با حرف اختصاري دارد كه جواب درست با زدن علامت داخل مربع  و در زير حرف اختصاري مشخص مي شود.
دستور العمل:
پس از آنكه آزمودني مشخصات خود را روي پاسخنامه نوشت دفتر چه آزمون را در اختيار او قرار دهيم و از او مي خواهيم تا صفحه اول را برگرداند.آزمون شماره يك را به او داده و ميگوئيم  و در قسمت بالا چپ صفحه سه مربع ميبينيدكه هر يك تصويري را به همراه دارد بايد پاسخ صحيح را در نقطه چين قرار داد به همين منوال 4 خورده تست ديگر را همراه با زمان گيري دقيق انجام مي دهيم.
شيوه نمره گذاري:
با استفاده ازكليد تصحيح به هريك از پاسخ هاي درست يك نمره منظور شود در مور سه حوزه تست 1 ، 3 ، 4 اگر به هر سوال بيش از يك پاسخ داده شود نمره اي به آزمودني تعلق نمي گيرد حتي اگر پاسخ صحيح در ميان پاسخ هاي انتخابي باشد در مورد آزمون فرعي 2 ، مجموع دو حرف يك پاسخ  بحساب مي آيدبنابراين اگر هر دو حرف انتخاب شده درست  باشد يك نمره به آن سوال داده مي شود و در صورتيكه تنها يكي از حروف درست باشد نمره اي به آزمودني داده نمي شود.
استخراج منابع
بهره هوش آزمودني با توجه اولاً :نمره خام او پيدا كردن آن در سطر اول افقي در فرم A. ثانيا : سن تقويمي آزمودني و مشخص كردن آن در ستون عمودي سمت چپ و استخراج عمود از دو نقطه و تعيين محل تقاطع آنها بدست مي آيد.
توصيه مي شود این آزمون را در هر شهر يا حتي دبيرستاني اجرا كنيد روي گروه نمونه جامعه اجرا كنيد و نرم نمونه را محاسبه و از آن نرم جهت استخراج نتايج استفاده كنيد.
توصیف داده ها
نخستین گام در پژوهش بررسی و تحلیل داده است و سپس نتایج این تجزیه را تفسیر کرد .
تحلیل یعنی دسته بندی ، مرتب کردن ،درستکاری و خلاصه کردن داده ها به منظور دستیابی به جواب پرسشهای پژوهشی.
بنا براین مقصود از تحلیل یعنی تنظیم و خلاصه کردن داده ها به صورت اطلاعات روشن ، خوانا مستدل ، به گونه ای که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهش را کشف ،بررسی و آزمون کرد (هومن ، 1372، ص 207)
تفسیر نیز به معنای رسیدن به استنباط در باره روابط بین متغیرهای مورد مطالعه و استخراج نتایج درباره این روابط بر مبنای یافته های حاصل از تحلیل است. تحلیل داده ها نیز در دو صورت انجام می گیرد . توصیفی ، استنباطی توصیف داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی (شکل جدول استاندارد.)صورت می گیرد. همان منبع، ص208)
در پژوهش حاضر 100 پرسشنامه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در این فصل با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل داده ها  به شرح زیر پرداخته خواهد شد.
الف).جهت توصیف داده ها ابتدا برای هوش و هوش هیجانی جدول توزیع فراوانی مربوط به هر کدام و جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی نمرات و نمودار هیستوگرام هر کدام و در آخر جدول آزمون t   تنظیم شده است.

بخشی از فهرست مطالب مقاله هوش هیجانی

مقدمه
بيان مسئله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
تعريف مفاهيم و متغير ها
تعريف نظري هوش
پيشينه تحقيق
سنجش و كاربرد هوش هيجاني
تعريف هوش هيجاني يا عاطفي
پيشينه مطالعه هوش هيجاني
هوش هيجاني
ديدگاه هاي هوش هيجاني
شاخه بندي هوش هيجاني
ديدگاه مختلط
هوش هيجاني از نقطه نظر گلمن   
هوش هيجاني از نقطه نظر بار- آن
هوش :
از ديدگاه روانشناسان تعريف هوش:
دشواري تعريف هوش عبارتند از:
روش تحقيق:
جامعه آماري:
نمونه آماري و روش نمونه گيري:
ابزار جمع آوري اطلاعات:
  هوش هيجاني بار – آن:
شيوه نمره گذاري:
روشهاي آماري:
هوش آر- بي كتل مقياس 3- فرم  A  ، B
روش اجرا:
دستور العمل:
شيوه نمره گذاري:
استخراج منابع
توصیف داده ها
جدول توزیع فراوانی نمرات IQ
جدول شاخص های مرکزی و پراکندگی IQ
نموادر هیستوگرام نمرات IQ
جدول توزیع فراوانی نمرات هوش هیجانی
جدول شاخص مرکزی و پراکندگی هوش هیجانی»
نمودار هیستوگرام نمرات هوش هیجانی
 جدول شاخصهای مرکزی و پراکندگی
جدول آزمون t
نتیجه گیری :
مقدمه
بحث و نتیجه گیری :
«پیشنهادات»
«محدودیتها»پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
hushe-hayejani_2015194_3585.zip2.7 MB