دانلودمقاله مقررات ساختمان

دانلودمقاله مقررات ساختمان

 

مشخصات این فایل
عنوان: مقررات ساختمان
فرمت فایل : word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 67

این مقاله درمورد مقررات ساختمان می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله مقررات ساختمان می خوانید :

اينرسي حرارتي
برخي عناصر ساختمان مانند كف، سقف يا ديواره هاي كه داراي اينرسي حرارتي با ظرفيت حرارتي زياد (جرم زياد) هستند توانايي ذخيره سازي حرارت را در خود دارند. گرما يا سرماي موجود در فضا مي تواند در اثر وجود ظرفيت حرارتي زياد، در عنصر مزبور ذخيره شود و در ساعاتي كه گرما و سرما مورد نياز است به محيط پس داده شود. در نتيجه به كمك ظرفيت حرارتي عناصر ساختمان از نوسان شديد دما در فضاي داخل كاسته خواهد شد. نياز به عناصر حرارتي با ظرفيت حرارت زياد بستگي به نوع استفاده از فضا دارد. در فضاهايي كه در طول شبانه روز بطور مداوم استفاده مي شوند. اينرسي حرارتي زياد مطلوب مي باشد و عايق كاري حرارتي در سمت خارجي پوسته ساختمان توصيه مي گردد. در فضاهاي با استفاده از منقطع در طول شبانه روز اينرسي حرارتي بهتر است تا حد ممكن كم باشد و عايقكاري حرارتي در سمت داخل پوسته ساختمان توصيه مي گردد. جزئيات مربوط به محاسبه اينرسي حرارتي در پيوست 1 ارائه شده است.
تاسيسات مكانيكي
علاوه بر رعايت مقررات ملي ساختمان براي صرفه جويي در مصرف انرژي در تاسيسات مكانيكي لازم است موارد زير نيز رعايت گردد:
كنترل و برنامه ريزي سيستم گرمايي
1- ضوابط مطرح در اين قسمت در مورد فضاهايي كه دماي متعارفي بالاي 10 درجه سانتي گراد دارند صادق است.
2- تمامي سيستم هاي گرمايي وسرمايي بايد داراي سيستم هاي تنظيم مناسب باشند، تا دماي داخل در محل حضور افراد در حدود مجاور مشخص شده كه حداكثر 20 درجه در ماههاي سرد و حداقل 28 درجه در ماههاي گرم سال است تنظيم شود. در مناطق گرم و مرطوب ، حداقل 25 درجه در ماههاي گرم سال بايد رعايت گردد.
در بعضي فضاهاي بزرگ (با كاربري ويژه، مثلاً صنعتي) مي توان از گرمايش موضعي استفاده كرد. در اين صورت منظور از دماي داخل دماي محل حضور افراد مي باشد.
براي فضاهاي با كاربري ويژه كه محدوده دماهاي مشخصي را بايد داشته باشد تنظيم سيستم هاي گرمايي و سرمايي بر اساس همان محدوده مشخص بايد صورت گيرد.
3- هر سيستم گرمايي براي هر فاز گرم شده بايد داراي يك يا چند سيستم قطع و كنترل اتوماتيك ميزان گرمايش بر حسب دماي داخلي فضاي مربوطه باشد. لازم به توضيح است سيستم يا سيستم هاي فوق الذكر مي تواند براي چندين فضا مشترك باشد. در صورت تحقق كليه شرايط زير قطع و كنترل اتوماتيك ميزان گرمايش مي تواند توسط يك سيستم واحد صورت گيرد:
-    مساحت كل فضاهاي مربوط از 400 متر مربع كمتر باشد
-    نحوه استفاده و اشغال فضاها يكسان باشد
-    پايانه هاي حرارتي فضاها مشابه باشد
-    فضاها داراي جهت گيري (نحوه استقرار) مشابه باشند
-    شاخص خورشيدي فضاها در يك حد باشد
-    گروه اينرسي حرارتي فضاها يكي باشد
4- اگر گرمايش سطحي بيش از 500 متر مربع شامل چندين فضا، توسط يك سيستم مركزي صورت گيرد، لازم است علاوه بر سيستم هاي قطع و كنترل اتوماتيك ياد شده در بند فوق يك يا چند سيستم تنظيم اتوماتيك مركزي گرمايش بر حسب دماي خارجي نيز پيش بيني شود. ضمناًٌ حداكثر سطحي كه هر سيستم گرمايي مي تواند گرم نمايد برابر 5000 متر مربع را گرم مي باشد.
5- اگر گرمايش توسط سيستم هاي برقي مستقل انجام شود و اگر شامل چندين فضا با متراژي بيش از 400 متر مربع باشد لازم است براي كنترل دماي فضاها تغذيه الكتريكي اين دستگاهها بطور اتوماتيك با دماي خارج تنظيم گردد.
6- در صورت استفاده از سيستم هاي گرمايي مركب به جاي بندهاي 3، 4 و 5 لازم است موارد زير رعايت گردد:
-    گرمايش پايه بايد شامل يك يا چند سيستم تنظيم اتوماتيك بر حسب دماي خارجي باشد.
-    گرمايش تكميلي بايد در هر فضاي گرم شده شامل يك يا چند سيستم قطع و تنظيم اتوماتيك گرمايش بر حسب دماي داخلي باشد. سيستم قطع و كنترل اتوماتيك ميزان گرمايش مي تواند واحد باشد.
7- در صورتي كه ساختمان جزو گروه 1 از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي بوده و در منطقه با نياز گرمايي زياد قرار داشده باشد لازم است تمامي تاسيسات گرماي فضاهاي با كاربري منقطع داراي سيستم كنترل دستي و برنامه ريزي
ساعت دار براي دو هدف زير باشند:
-    كاركرد متعارف در زمان اشتغال فضاهاي مربوطه همراه با سيستم كنترل دما
-    توقف در زمان عدم اشغال فضاها مگر اينكه توقف دستگاه طبق ضوابط ايمني مجاز نباشد. در ضمن در زمان راه اندازي قبل از اشغال فضاها سيستم گرمايي بايد بتواند با قدرت حداكثر فعال گردد.
چنين سيستم گرمايي نمي تواند بين چند فضا مشترك باشد مگر اينكه:
-    زمان و نحوه اشغال فضاها مشابه باشد
-    ضريب انتقال حرارت Hi هر يك از فضاها از Vi 4/0 كمتر باشد، Vi حجم فضاي شماره i (به متر مكعب) مي باشد.
-    گروه اينرسي فضاها يكي باشد.
8- اگر مساحت فضا يا فضاهاي گرم شده از 400 متر مربع بيشتر باشد، توصيه
مي شود سيستمي براي ارزيابي ميزان مصرف انرژي جهت گرمايش و تامين آب گرم مصرفي (همانند كنتور) نيز پيش بيني شود.
براي فضاهاي گروه 1 از نظر ميزان نياز به صرفه جويي در مصرف انرژي، با زير بناي بيش از 1000 متر مربع كه درمناطق با نياز گرمايي زياد قرار دارند رعايت اين بند الزامي است.
9- در صورت اضافه كردن طبقه يا فضاهايي به ساختمان موجود ضوابط مطرح شده در بندهاي فوق تنها در مورد فضاهاي الحاقي آن هم به شرط صادق بود ن يكي از شرايط زير لازم الاجرا خواهد بود:
الف) مساحت قسمت الحاقي بيش از 150 متر مربع
ب) ارتفاع كف تا سقف بيش از 00/3 متر و حجم فضاي قسمت الحاقي بيش از 400 متر مكعب
در صورتي كه يكي از موارد ذكر شده محقق نشود كافي است كه سيتم كنترل و برنامه ريزي بخش الحاقي مشابه سيستم بخش اوليه يا داراي كيفيتي بالاتر از آن باشد.
10- به طور كلي لازم است تاسيسات گرمايش (مانند ديگ)، مخزن هاي آب گرم و مدارهاي گردش آب عايق كاري شده و در معرض هواي آزاد قرار نداشته باشند.
كنترل و برنامه ريزي سيستم سرمايش
1- ضوابط ارائه شده در اين قسمت مربوط به سيستم هايي است كه براي تامين آسايش حرارتي در ماههاي گرم سال با تهويه مطبوع هوا طراحي گرديده اند. ضوابط ارائه شده در اين بخش در موارد زير اجباري نمي باشد:
-    سيستم هاي خنك كننده تبخيري از قبيل كولر آبي
-    سيستم هايي كه به دليل كاربري خاص دما و رطوبت هوا را درحدي غير از حد پيش بيني شده براي آسايش حرارتي افراد كنترل نمايد از قبيل سيستم هاي تهويه مورد نياز در برخي فضاهاي صنعتي
2- در صورتي كه ساختمان جزو گروه 1 يا 2 از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي بوده و در منطقه با نياز سرمايي زياد (مطابق پيوست 3) قرار داشته باشد و هيچ سيستم براي محدود كردن ميزان توليد سرمايش بر حسب شرايط خروجي وجود نداشته باشد و سيتسم سرمايش براي يك يا چند فضا با مساحتي بيش از 400 متر مربع پيش بيني شده باشد، لازم است دماهاي خارجي مجهز به سيستمي براي بسته شدن بصورت خودكار باشند و يكي از موارد زير نيز رعايت گردد:
-    در زمان فعاليت سيتسم هاي سرمايي تمامي بازشوهاي خارجي در حالت بسته باشند و امكان باز نگهداشتن آنها توسط ساكنين وجود نداشته باشد. در ضمن اين امر نبايد مغايرتي با ضوابط ايمني ساكنين داشته باشد.
-    سيستمي براي توقف اتوماتيك سرمايش در صورت بازماندن طولاني بازشوها خارجي پيش بيني شده باشد.
-    در صورتي كه ساختمان جزو گروه 1 از نظر ميزان صرف جويي در مصرف انرژي و در منطقه با نياز سرمايي زياد باشد تمامي سيستم هاي تهويه مطبوع بايد مجهز به سيستم هاي توقف و تنظيم اتوماتيك سرمايش بر حسب دماي داخل فضا يا فضاها باشند.
در دو حالت زير سيستم هاي ياد شده مي تواند براي چندين فضا مشترك باشد:
-    اگر مساحت كل فضاهاي مربوطه كمتر از 400 متر مربع و كنترل سرمايش بر حسب دماي خارج صورت گيرد.
-    اگر مساحت كل كمتر از 100 متر مربع باشد و هيچ سيستم كنترل بر حسب دماي خارج پيش بيني نشده باشد.
در ضمن لازم است شرايط زير در مورد فضاهاي مربوط محقق گردد:
-    كاربري يكسان فضاها
-    نحوه استقرار يكسان فضاها
-    شاخص خورشيدي يكسان
-    گروه اينرسي حرارتي يكسان
لازم به ذكر است قطع و كنترل اتوماتيك سرمايش مي تواند توسط سيستمي واحد صورت گيرد.
4- سرمايش و گرمايش همزمان هر فضاي واحد غير مجاز است، مگر در صورتي كه از گرمايش توليد شده( بصورت همزمان) براي سرمايش در محل ديگري استفاده گردد، بدون اينكه مصرف كل انرژي افزايش يابد. به عنوان مثال، اين مسئله در هسته مركزي ساختمان هاي بلند مطرح مي باشد.
5- در ماههاي سرد سال، در صورتي كه نياز به تنظيم رطوبت هواي تازه باشد، اين تنظيم بايد بدون استفاده از سيستم هاي سرمايي صورت گيرد.
6- در ساختمانهاي گروه 1 و 2 از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي، در مناطق با نياز سرمايي زياد، در صورتي كه توان كل مصرفي سيستم هاي سرمايي بالاي 50 كيلو وات باشد، لازم است سيستمي جهت تعيين ميزان مصرف انرژي سيستم سرمايي كل ساختمان پيش بيني گردد.
7- در صورت اضافه كردن طبقه يا فضاهايي به ساختمان موجود، ضوابط مطرح شده در بندهاي فوق تنها در مورد فضاهاي الحاقي، آن هم به شرط صادق بودن يكي از شرايط زير، لازم الاجرا خواهد بود:
الف) مساحت قسمت الحاقي بيش از 150 متر مربع
ب) ارتفاع كف تا سقف بيش از 3 متر و حجم فضاي قسمت الحاقي بيش از 400 متر مكعب در صورتي كه يكي از موارد ذكر شده محقق نشود، كافي است كه سيستم كنترل و برنامه ريزي بخش الحاقي مشابه سيستم بخش اوليه يا داراي كيفيتي بالاتر از آن باشد.

بخشی از فهرست مطالب مقاله مقررات ساختمان

كليات    1
دامنه كاربرد    1
تعاريف:    2
مقررات كلي طراحي و اجرا    15
مدارك مورد نياز جهت اخذ پروانه ساختمان    15
گواهي صلاحيت مهندس يا شركت طراح    15
چك ليست انرژي    15
نقشه هاي ساختمان    16
مشخصات فيزيك مصالح و سيتم هاي عايق حرارت مورد استفاده در ساخت اجزاي پوسته خارجي ساختمان    17
مشخصات فني سيستم هاي تاسيسات گرمايي، سرمايي، تهويه، تهويه مطبوع، تامين آب گرم مصرفي و روشنايي مورد استفاده در ساختمان ها    18
عوامل ويژه اصلي    19
گونه بندي كاربرد ساختمان    19
گونه بندي جغرافيايي نياز  انرژي گرمايي – سرمايي سالانه ساختمان    20
گونه بندي سطح زير بناي مفيد ساختمان    20
گونه بندي شهر محل استقرار ساختمان    20
گروه بندي ساختمانها از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي    21
عوامل ويژه فرعي    21
گونه بندي از نظر شرايط بهره گيري از انرژي خورشيدي    22
گونه بندي از نظر نوع انرژي مصرفي    22
گونه بندي از نظر استفاده از سيستم هاي نوين تهويه    23
گونه بندي از نظر نسبت سطح پوسته خارجي نور گذر ساختمان به سطح زير بناي مفيد آن    23
گونه بندي ساختمان ها با كاربري غير مسكوني    24
روشهاي طراحي    25
پوسته خارجي ساختمان    26
روش الف – روش كاركردي    26
محاسبه ضريب انتقال حرارت طرح و كنترل مشخصات پوسته خارجي ساختمان    28
ضرايب انتقال حرارت مرجع براي عناصر ساختماني پوسته خارجي    29
روش ب – روش تجويزي    33
راه حل هاي فني در شرايط استاندارد عوامل ويژه فرعي طرح    33
راه حل هاي فني براي شرايط غير استاندارد عوامل ويژه فرعي طرح    36
بهره گيري از انرژي خورشيدي    36
استفاده از انرژي برقي    36
امكان كاهش سطوح جدارده هاي نورگذر    36
استفاده از سيستم هاي نوين تهويه    37
توصيه ها در زمينه طراحي ساختمان    37
جهت گيري ساختمان    38
حجم كلي و فرم ساختمان    39
جانمايي فضاهاي داخلي    39
جدارهاي نورگذر    40
سايبان ها    40
اينرسي حرارتي    44
تاسيسات مكانيكي    46
كنترل و برنتامه ريزي سيستم گرمايي    46
كنترل و برنامه ريزي سيستم سرمايش    50
كنترل و برنامه ريزي سيستم تهويه و تعويض هوا    53
ضوابط كلي    53
ملاحظات ويژه در مورد كيفيت درزبندي بازشوها    55
تامين آب گرم مصرفي    56
سيستم هاي انفرادي    56
سيستم هاي مشترك براي چندين فضا    57پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,900 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
mogharrate-sahkteman_2019887_9876.zip2 MB