دانلود مقاله دستگاه عصبي

دانلود مقاله دستگاه عصبي

 

مشخصات این فایل
عنوان: دستگاه عصبي
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 15

این مقاله درمورد دستگاه عصبي می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله دستگاه عصبي می خوانید .

ارتباط نورون ها با يكديگر وبا سلول هاي غير عصبي
وقتي پيام عصبي به پايانه ي آكسون
مي رسد، مي تواند به سلول هاي ديگر منتقل
شود.محلي را كه در آن يك نورون باسلول ديگر ارتباط برقرار مي كند سيناپس مي نامند.
درسيناپس ها ،سلول نورون به سلول ديگر، نمي چسبد ، بلكه بين پايانه ي يك آكسون و سلول در يافت كننده ، فاصله دارد كه به آن فضاي سيناپسي مي گويند.در يك سيناپس ، نورون انتقال دهنده ،نورون پيش سيناپسي و سلول در يافت كننده ،سلول سيناپسي خوانده مي شوند. وقتي جريان عصبي به پايانه ي آكسون نورون پيش سيناپسي مي رسد، بايد فضاي سيناپسي را طي كنند و به سلول پس سيناپسي منتقل شود.انتقال پيام عصبي نام دارد،انجام مي شود.انتقال دهنده هاي عصبي انواع گوناگوني  دارند.مثلا،انتقال دهنده ي اصلي درماهيچه هاي  آدمي استيل كولين است.
آزاد شدن انتقال دهنده هاي عصبي
وقتي پتانسيل عمل به پايانه ي آكسون يك نورون پيش سيناپسي مي رسد، وزيكول هاي محتوي انتقال دهنده ها باغشاي سلول آميخته مي شوند ومولكول هاي انتقال دهنده به درون فضاي سيناپسي آزاد مي شوند وسپس به سلول پس سيناپسي مس رسند.
انتقال دهنده هاي عصبي پس از رسيدن به نورون پس سيناپسي ،سبب تغيير پتانسيل الكتريكي آن مي شوند. اين تغيير ممكن است در جهت فعال كردن يا مهار كردن نورون پس سيناپسي باشد.
اثر مواد مخدر بر دستگاه عصبي مركزي
موادي كه عملكرد دستگاه عصبي مركزي راتغيير مي دهند ،مواد روان گردان ناميده
مي شوند.الكل ، نيكوتين،كوكائين و هرويئن مثال هايي از اين مواد هستند كه اعتياد به آنها مشكل بزرگ بعضي از جوامع امروزي است.همچنين كافئين كه در قهوه يا نوشابه ها يافت مي شود از جمله مواد روان گردان است. همه ي اين مواد مي توانند باعث وابستگي رواني مصرف كننده شوند وبيشتر آن ها موجب  وابستگي جسمي نيزمي شوند.

اعتياد چيست؟

موادمخدر عملكرد نورون ها را تغييرمي دهند :اعتياد پاسخي فيزيولوژيك است كه مصرف مكرر مواد مخدر باعث آن مي شود . اعتياد عملكرد طبيعي  نورون ها وسيناپس ها را تغيير مي دهد.هنگامي كه عملكرد نورون، ياسيناپس توسط مواد مخدر تغيير كرد،از آن پس آن نورون يا سيناپس به طور طبيعي كار نمي كند، مگر در حضور آن ماده ي مخدر شخص با مصرف مكرر ماده ي مخدر،به آ ن معتاد مي شود وبدن او نسبت به آن ماده ي مخدر عادت مي كند . شخص معتاد بايد با گذشت زمان مقدار ماده ي مخدرمصرفي خود را افزايش دهد، تا خواسته ي بدنش تامين شود.
اثرات نيكوتين
نيكوتين ماده ي اعتيادآوراست كه در
برگ هاي گياه تنباكو يافت مي شود . اين ماده بسيار سمي است وحدود 60 ميلي گرم از آن براي انسان كشنده ومرگ آوراست. نيكوتين سريعا وارد جريان خون مي شود و در بدن به گردش درمي آيد . عملكرد نيكوتين در مغز شبيه به عملكرد انتقال دهنده ي عصبي استيل كولين است .
متخصصين زيست شناسي عصب پس از مطالعاتي كه روي چگونگي ايجاد اعتياد به نيكوتين داشته اند،به اين نتيجه رسيده اند كه نيكوتين به علت شباهت ساختاري بااستيل كولين به محل هاي مخصوصي درسلول هاي عصبي كه به طور طبيعي محل ها گيرنده هاي استيل  كولين هستند ، متصل مي شود. اين جايگاه ها از مراكز كنترل مغز هستند كه بسياري از فعاليت هاي مغزي را كنترل
مي كنند.اتصال نيكوتين به سلول هاي عصبي باعث ايجاد تغييرات زيادي مي شود .بعد از مدتي بدن فرد سيگاري فقط در حضور نيكوتين به طور طبيعي كار مي كند ودر صورت حذف نيكوتين حالت طبيعي بدن مختل مي شود. در اين حالت براي برقراري و نگهداري حالت طبيعي بدن كشيدن سيگار است.به اين ترتيب مي گوييم فرد سيگاري معتاد به كشيدن سيگار است.
اثرات تنباكو
افراد سيگاري از طريق كشيدن سيگار مقدار زيادي نيكوتين دريافت مي كنند.دود سيگار هزاران ماده ي سمي وجهش زاي شيميايي راوارد دهان شخص مي كند. اين مواد پس ازطي راه هاي تنفسي به شش ها ميرسند. كشيدن سيگار باابتلا به سرطان هاي دهان وحنجره ارتباط مستقيم داردونيز امكان ابتلا   به سرطان هاي پانكراس و مثانه را افزايش مي دهد . همچنين امكان ايجاد ناراحتي هاي تنفسي مهلك نيزدر افراد سيگاري بيش تر است.دود توتون باعث تحريك مخاط دهان، بيني وگلو مي شود.اين دود در شش هاتجمع پيدا مي كند ومژه هاي سطح دستگاه تنفسي را از كار مي اندازد .
همچنين دود توتون بافت ريه ها راسياه وتيره مي كندوموجب كاهش ظرفيت تنفسي
مي شود.افرادي هم كه به طور غير مستقيم در معرض دود سيگار قرارمي گيرند،همانند افرادسيگاري درمعرض همه ي عوارض گفته شده قرار دارند .احتمال سقط جنين و به دنيا آمدن جنين مرده در زنان سيگاري نيز زياد است.عملكرد بعضي از مواد مخدر داروهاي روان گردان،نوعي موادمخدرند كه در تسكين درد و القاي خواب نقش دارند.بسياري ازاين مواد ازگياهان تيره ي خشخاش به دست
مي آيند ،مواد مخدري كه از ترياك استخراج مي شوند ،شامل:مورفين،هروئين وكدئين هستند. پزشكان براي تسكين درد بيماران گاه كدئين تجويز مي كنند.مورفين نيز يكي از موثرترين تسكين دهنده هاي درد مي باشد كه امروزه در پزشكان مورد استفاده قرار
 مي گيرد.
توقف درد
گيرنده هاي درد ،محرك هاي ايجاد درد راشناسايي مي كنند.نقش درد در بدن بسيار بااهميت است دردبه ما مي گويد كه يكي از بافتها ي بدن ما آسيب ببيند، ازانتهاي اعصاب آسيب ديده ي آن پيام هايي انتقال مي يابد كه باعث احساس درد مي شود.پيام هاي عصبي حامل درد به نخاع وسپس به مغز انتقال
مي يابند.پس از رسيدن پيام عصبي درد به طناب عصبي ،پيام درد توسط گروهي از انتقال دهنده هاي عصبي به نام انكفالين ها سركوب مي شود.  هنگامي كه انكفالين ها به نورون هاي نخاع مي پيوندند از انتقال پيام به مغز جلوگيري مي كنند.مواد مخدرعملكردي مشابه با انكفالين ها دارندو به گيرنده هاي پروتئيني درد درطناب عصبي مي پيوندندواز انتقال پيام دردبه مغزواحساس دردجلوگيري
مي كنند.

ساختار و كار دستگاه عصبي
وظايف دستگاه عصبي به ارتباط هاي متقابل بين ميليونها نورون وابسته است. شبكه هاي نوروني به طور مداوم اطلاعاتي درباره ي شرايط داخلي بدن وشرايط محيطي ،جمع آوري مي كنندو پس از هماهنگي و تفسير ،به آنها پاسخ مي دهند .نورون ها چگونه در دستگاه عصبي ،سازمان يافته اند؟دردستگاه عصبي دوبخش وجود دارد :دستگاه عصبي مركزي ودستگاه عصبي محيطي.
دستگاه عصبي مركزي شامل مغز و نخاع است كه مراكز نظارت براعمال بدن اند.اين دستگاه اطلاعات دريافتي از محيط و درون بدن راتفسير مي كند وبه آنها پاسخ مي دهد. دستگاه عصبي مركزي از دو بخش ماده ي خاكستري كه بيش تر ومحتوي جسم سلولي نورون هاست وماده ي سفيد كه اجتماع
بخش هاي ميلين دار نورون هاست، تشكيل شده است.

بخشی از فهرست مطالب دستگاه عصبي

دستگاه عصبي
تنظيم عصبي و ا نواع آ ن :
سا ختا ر و كا ر نورون ها
فعاليت نورون   
ارتباط نورون ها با يكديگر وبا سلول هاي غير عصبي
آزاد شدن انتقال دهنده هاي عصبي
ساختار و كار دستگاه عصبي
دستگاه عصبي پيكري:
دستگاه عصبي خود مختار:
اعصاب پارا سمپاتيك و اعصاب سمپاتيك:


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,800 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
dastga-asabi_661545_2464.zip18.6k

دسته بندی محصولات فروشگاه

آخرین محصولات فروشگاه